Niespodziewane zdarzenia

Niespodziewane zdarzenia

Konsulat może udzielić obywatelom polskim pomocy w nagłych przypadkach, jak utrata dokumentów i pieniędzy, zatrzymania i aresztowania, wypadki i zachorowania, śmierć osób bliskich na terenie Włoch. Konsul nie może zapewnić obywatelom polskim lepszego traktowania, niż wynika to z obowiązujących przepisów i procedur stosowanych przez miejscowe władze wobec własnych obywateli i obywateli innych krajów.

 

Utrata dokumentów

W razie utraty paszportu lub dowodu osobistego (zgubienie, kradzież), Konsul może po sprawdzeniu tożsamości wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski. Konsulat nie wydaje i nie pośredniczy w wydawaniu duplikatów dowodów osobistych, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. Można je uzyskać wyłącznie w urzędzie, który wydał utracony dokument.

 

 

Utrata środków finansowych

W razie utraty pieniędzy konsul może:

 

 • pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce,
 • w uzasadnionych przypadkach, jeśli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić poszkodowanemu kwotę, po wpłaceniu przez krewnych lub przyjaciół jej równowartości na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
 • w szczególnych przypadkach może udzielić pomocy finansowej na kwotę potrzebną na powrót do Polski, o ile turysta zobowiąże się do jej zwrotu.

 

Aby przekazać osobie poszkodowanej środki finansowe można skorzystać z szybkiego transferu pieniędzy z dowolnego miejsca drogą bankową lub poprzez firmy świadczące usługi przekazu pieniędzy za granicę (Western Union, MoneyGram, itp.). W wielu przypadkach rodzina w kraju może wykupić osobie poszkodowanej na odległość bilet autokarowy lub lotniczy - za pomocą internetu lub bezpośrednio w siedzibie danego przewoźnika w Polsce. 

 

Przykładowy agent Western Union w centrum Mediolanu: Banca Popolare di Milano, Piazzale L. Cadorna 14,16
Agentami Money Gram są z kolei placówki pocztowe np. Posta Italiana, Piazza Cordusio 1.

 

 

Zatrzymania i aresztowania

W razie zatrzymania lub aresztowania, obywatel polski ma prawo prosić o kontakt z Konsulem, który zadba o to, by traktowano go nie gorzej niż obywateli państwa, w którym przebywa. Zgodnie z podpisaną przez Polskę i Włochy konwencją konsularną, władze włoskie są zobowiązane do powiadomienia w ciągu 72 godzin właściwego miejscowo polskiego Konsulatu o każdym przypadku zatrzymania polskiego obywatela.

Dodatkowo w przypadku aresztowania konsul może:

 

 • powiadomić o aresztowaniu rodzinę,
 • wystąpić do władz miejscowych i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także o ewentualnych możliwościach zwolnienia, dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru musi dokonać sam zatrzymany),
 • odwiedzać go w więzieniu bądź w inny sposób utrzymywać z nim kontakt,
 • pomoc rodzinie w uzyskaniu zezwolenia na widzenie lub rozmowę telefoniczną.

 

Osobom przebywającym w aresztach i zakładach karnych na terenie Włoch przysługuje prawo wysyłania i otrzymywania korespondencji oraz kontaktu telefonicznego z rodziną. Koszty wysyłki listów oraz rozmów telefonicznych pokrywa sam zainteresowany. Jeśli postępowanie wobec osoby zatrzymanej nie zostało jeszcze zakończone wyrokiem, na prowadzenie korespondencji i rozmowy telefoniczne wymagana jest zgoda prokuratora.

Obywatele polscy, wobec których toczy się postępowanie karne, mają prawo do opieki adwokackiej z urzędu. Opieka z urzędu jest odpłatna. Osoby uzyskujące dochody roczne nieprzekraczające 11.369,24 euro (stan na czerwiec 2015 r.), mogą zwrócić się do prowadzącego postępowanie sądu o opiekę adwokacką na koszt państwa włoskiego. 

 

 

Nieszczęśliwe wypadki

W razie wypadku lub śmierci obywatela polskiego za granicą, Konsul zawiadamia za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego bliskich w Polsce. W takich sytuacjach zaleca się pilny kontakt z Konsulatem RP w Mediolanie.

 

Jakich działań Konsul nie może podjąć:

 

 • prowadzić spraw obywateli polskich w charakterze adwokata oraz angażować za niego prawników (może natomiast dostarczyć przykładową listę adwokatów ),
 • płacić za niego grzywien, mandatów, długów oraz kosztów sądowych,
 • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • załatwiać zakwaterowania.