Służba w obcym wojsku

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz.U. Nr 68, poz. 438):

 

1. obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w przypadku byłych żołnierzy zawodowych za zgodą Ministra Obrony Narodowej;

2. zgody udziela się wyłącznie na pisemny wniosek obywatela polskiego (sporządzony według wzoru), złożony do właściwego organu;

3. do wniosku, o którym mowa w pkt 2 należy dołączyć następujące załączniki (oryginały):

 

 1. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych,
 3. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
 4. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
 5. potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty skarbowej (wpłaty, opłaty lub przelewu) na rzecz urzędu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu, który dokona czynności urzędowej - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.). Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa lub zleceniem bankowym lub pocztowym na rachunek: Urząd Dzielnica Warszawa-Mokotów, nr konta 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113 z dopiskiem „opłata skarbowa”;

 

4. wniosek (wg wzoru) wraz z ww. załącznikami należy przesłać na adres: Minister Spraw Wewnętrznych, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, a w przypadku byłych żołnierzy zawodowych na adres: Minister Obrony Narodowej, ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa;

5. obywatele polscy zamieszkujący lub przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy za granicą składają wniosek wraz z załącznikami za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego;

6. złożenie wniosku nie powoduje obowiązku skierowania obywatela polskiego do komisji lekarskiej w celu określenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

7. udzielenie zgody na podjęcie wnioskowanej służby nie rodzi odpowiedzialności organów Rzeczypospolitej Polskiej za następstwa podjęcia takiej służby;

8. udzielenie zgody lub odmowa jej udzielenia następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie służy odwołanie;

9. zgody nie udziela się w razie ogłoszenia mobilizacji, w czasie wojny oraz w razie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu wojennego lub stanu wyjątkowego;

10. o uzyskanie zgody nie muszą ubiegać się obywatele polscy będący jednocześnie obywatelami innego państwa, jeżeli stale zamieszkują na jego terytorium i zamierzają przyjąć służbę w siłach zbrojnych lub organizacji wojskowej tego państwa.

 

Zgoda może być udzielona obywatelowi polskiemu tylko w przypadku, gdy:

 1. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 2. nie posiada przydziału kryzysowego, przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego, a właściwy wojskowy komendant uzupełnień nie prowadzi postępowania w sprawie nadania temu obywatelowi któregokolwiek z tych przydziałów;
 3. spełnione są łącznie następujące warunki: służba ta nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe i nie wpłynie na zadania wykonywane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Nie udziela się zgody obywatelowi polskiemu, pomimo spełnienia ww. warunków, który:

1. został przeniesiony do rezerwy wskutek uznania przez właściwą komisję lekarską za niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”);

2. został uznany przez właściwą komisję lekarską za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kat. „E”);

3. nie spełnił choćby jednego z wymienionych niżej obowiązków:

 • nie dopełnił obowiązku zgłoszenia się do rejestracji, jeśli był do niej wzywany,
 • nie dopełnił obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej lub nie zgłosił się do wojskowego komendanta uzupełnień w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
 • nie dopełnił obowiązku stawienia się przed wojskowym komendantem uzupełnień niezwłocznie po upływie okresu odroczenia,
 • w przypadku kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej (poboru), które nie dopełniły tego obowiązku,
 • nie zgłosił się na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony,
 • nie spełnił wojskowego obowiązku meldunkowego, polegającego na zgłoszeniu wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) albo właściwym organom wojskowym zmian miejsca pobytu (zamieszkania), imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, a także faktu wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące oraz powrotu z tego wyjazdu,
 • nie uzyskał zgody właściwego organu na wyjazd i pobyt za granicą, będąc do tego zobowiązany;

 

4. nie został powołany i nie odbył zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji lub służby w obronie cywilnej, z przyczyn leżących po stronie obywatela;

5. złożył wniosek o przeznaczenie go do służby zastępczej, został przeznaczony do tej służby, został skierowany do odbycia służby zastępczej, odbywał służbę zastępczą, został przeniesiony do rezerwy po odbyciu służby zastępczej lub bez jej odbycia;

6. został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę co najmniej jednego roku pozbawienia wolności, w tym także z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;

7. odbywa karę pozbawienia wolności lub oczekuje na jej wykonanie;

8. znajduje się w okresie próby w wykonywaniu warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

9. odbywa karę ograniczenia wolności;

10. ma zaległości podatkowe lub zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

11. jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.

 

Obywatele polscy, którzy podjęli lub podejmą służbę w obcym wojsku bez zgody właściwego organu podlegają karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - art. 141 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).