Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej regulowane jest dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. W Republice Włoskiej dyrektywa ta została wdrożona dekretem z mocą ustawy nr 206 z dn. 6 listopada 2007 r.


Dekret powyższy dotyczy obywateli UE, którzy chcą wykonywać na terytorium Republiki Włoskiej, jako pracownicy zależni lub w ramach wolnych zawodów, tzw. zawód regulowany (np. lekarza, pielęgniarki, stomatologa, weterynarza, położnej, farmaceuty, architekta, adwokata) na podstawie kwalifikacji uzyskanych w państwie pochodzenia. Wykonywanie zawodu regulowanego podlega przepisom włoskim.


Zgodnie z art. 53 ww. dyrektywy osoba starająca się w danym państwie członkowskim o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych musi wykazać znajomość języka tego państwa w stopniu umożliwiającym wykonywanie danego zawodu.
Szczegółowe informacje dotyczące uznawalności kwalifikacji zawodowych we Włoszech można znaleźć na stronie internetowej.

Punkt kontaktowy w Republice Włoskiej:

Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Piazza Nicosia, 20
00186 ROMA
Tel: +39 06 67795322, +39 06 67792548
Fax: +39 06 67795064

Wniosek o uznanie kwalifikacji kieruje się do właściwego organu.

Do wniosku dołącza się zazwyczaj komplet następujących dokumentów:

  1. kopia ważnego dokumentu tożsamości,
  2. uwierzytelniona kopia dyplomu ukończenia studiów,
  3. uwierzytelniona kopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w państwie pochodzenia,
  4. uwierzytelniona kopia wpisu do właściwej izby w kraju pochodzenia,
  5. zaświadczenie potwierdzające ważność kwalifikacji uzyskanych w Polsce wydane przez Wydział Konsularny Ambasady Republiki Włoskiej w Warszawie,
  6. zaświadczenie o braku przeszkód do wykonywania zawodu w państwie pochodzenia,
  7. zaświadczenie o przebiegu kariery zawodowej.

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język włoski przez tłumacza przysięgłego. Jeśli tłumaczenie jest dokonywane w Polsce, musi być dodatkowo poświadczone pieczęcią Apostille przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie.


Właściwy organ Republiki Włoskiej powinien potwierdzić otrzymanie wniosku w terminie 1 miesiąca albo w tym samym terminie poinformować o brakach formalnych wniosku. Właściwie złożony wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 4 miesięcy w postępowaniu administracyjnym lub w ciągu 3 miesięcy, jeśli uznanie odbywa się w trybie automatycznym.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Polsce:

Polski ośrodek informacji ds. uznawania kwalifikacji zawodowych na podstawie dyrektywy 2005/36/WE, to:


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego
Wydział Koordynacji Sytemu Uznawania Kwalifikacji Zawodowych
tel. +48 22 52 92 266, +48 22 628 67 76
fax. +48 22 628 35 34
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.nauka.gov.pl