Wjazd i pobyt

Wjazd i pobyt we Włoszech

 

PRZED WYJAZDEM DO WŁOCH POLECAMY PAŃSTWA UWADZE PRAKTYCZNY PORADNIK PRZYGOTOWANY SPECJALNIE DLA OSÓB UDAJĄCYCH SIĘ W PODRÓŻ LUB DO PRACY W ITALII (do pobrania na stronie http://mediolan.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wjazd_i_pobyt/)

 

W PORADNIKU ZNAJDĄ PAŃSTWO UŻYTECZNE INFORMACJE M.IN. NA TEMAT PRAWA POBYTOWEGO, PRACY, SPRAW PODATKOWYCH, SWIADCZEŃ SOCJALNYCH, SŁUŻBY ZDROWIA, SYSTEMU SZKOLNICTWA I WIELE INNYCH. ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

 

 

DOKUMENY PODRÓŻY

 

Obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terenie Republiki Włoskiej na podstawie ważnego, nieuszkodzonego paszportu lub dowodu osobistego, zawierającego aktualną fotografię posiadacza. Obywateli Unii Europejskiej, w tym Polski, nie obejmuje obowiązek wizowy, niezależnie od długości i celu podróży.

 

ODMOWA WJAZDU

 

Dzięki obowiązującej w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym zasadzie swobodnego przepływu osób władze miejscowe mogą odmówić wjazdu na swoje terytorium tylko w przypadku, kiedy dana osoba stwarza poważne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa wewnętrznego (np. terroryzm) lub porządku publicznego.

 

POBYT DO 3 MIESIĘCY

 

Przy pobycie do 3 miesięcy nie są wymagane żadne formalności.

 

 

POBYT POWYŻEJ 3 MIESIĘCY

 

Pobyt powyżej 3 miesięcy wymaga wystąpienia do Urządu Gminy (Comune) właściwego dla miejsca pobytu o wpis do rejestru mieszkańców (iscrizione anagrafica). Aby uzyskać taki wpis, należy udowodnić posiadanie środków umożliwiających pobyt na terenie Włoch bez konieczności korzystania z pomocy opieki społecznej.

Wpis do rejestru osób zameldowanych mogą uzyskać obywatele polscy, ich małżonkowie, zarejestrowani prawnie partnerzy oraz pozostające na utrzymaniu któregokolwiek z nich z nich dzieci (do 21 roku życia) oraz rodzice, nawet jeśli nie posiadają obywatelstwa UE.

Warunkiem uzyskania wpisu jest przedłożenie dokumentów potwierdzających:

 

 

  • legalne zatrudnienie lub prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej na terenie Włoch, lub
  • posiadanie środków na pokrycie kosztów utrzymania we Włoszech siebie i swojej rodziny bez konieczności korzystania z pomocy społecznej oraz ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia, lub
  • naukę w zarejestrowanych szkołach i ośrodkach oraz posiadanie środków na pokrycie kosztów utrzymania we Włoszech siebie i swojej rodziny bez konieczności korzystania z pomocy społecznej oraz ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia.

 

Jako dokument poświadczający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego osób niepracujących we Włoszech będą uznawane:

 

  • polisy wykupione w prywatnych towarzystwach ubezpieczeniowych (o minimum rocznym okresie ważności i bez ogranicznia kwoty pokrywanych świadczeń zdrowotnych),
  • formularze E106, E120, E121 lub E 33, E109 lub E 37. Uwaga: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest dowodem ubezpieczenia uznawanym do celów zameldowania.

 

W momencie złożenia wniosku o zameldowanie, wydawane będzie potwierdzenie rónoważne dotychczasowemu pozwoleniu na pobyt. Po rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu wpisu do rejestru mieszkańców, obywatel polski będzie mógł otrzymać włoski dowód osobisty (carta d'identità).

Okres, na jaki będzie ważne zameldowanie powinien być taki sam, jak udowodniony w przedstawionej dokumentacji okres spełnienia wymienianych warunków. Obywatele UE przebywający legalnie i nieprzerwanie na terenie Włoch przez okres 5 lat, zyskają automatycznie prawo stałego pobytu.

Pełny tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie internetowej Parlamentu Włoskiego.