Nabycie obywatelstwa

NABYCIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 

Konsulat Generalny RP w Mediolanie informuje, że powszechnie stosowana praktyka nabycia obywatelstwa polskiego to uznanie za obywatela polskiego na mocy decyzji wojewody. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się bezpośrednio do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy.

 

 

Za obywatela polskiego uznaje się:

 

1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

 

2. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który:

 

a) pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub

b) nie posiada żadnego obywatelstwa;

 

3. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

4. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

a) posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu,

b) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

 

5. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem.

 

 

Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

 

Procedura nadania obywatelstwa polskiego postanowieniem Prezydenta RP jest przewidziana dla sytuacji wyjątkowych. Decyzja Prezydenta RP jest w tej kwestii autonomiczna (nie jest to procedura automatyczna), w związku z tym nie ma żadnej gwarancji na pozytywny wynik postępowania. Na postanowienie Prezydenta RP w tej sprawie czeka się ok. 2-3 lata. Wniosek do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego cudzoziemiec składa za pośrednictwem wojewody lub konsula. Dokonuje tej czynności osobiście w urzędzie lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Wojewoda i konsul przekazują Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z wymaganymi dokumentami. Opłata za złożenie wniosku przez Konsula: 300 euro. Opłata za doręczenie postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego: 60 euro.