Potwierdzenie obywatelstwa

POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 

 

Decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie dotyczy, a w przypadku braku tej podstawy - wojewoda mazowiecki.

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego składa się do wojewody. Osoby zamieszkujące poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zwrócić się do właściwego wojewody za pośrednictwem polskiego konsula właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Wniosek do wojewody o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty składa się osobiście w konsulacie.

 

 

Należy złożyć następujące dokumenty:

 

1. wniosek na formularzu urzędowo określonym zawierający dane osobowe wnioskodawcy oraz jego wstępnych do drugiego stopnia (rodzice, dziadkowie) oraz informacje o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego

 

2. kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości;

 

3. odpisy aktów stanu cywilnego tj. aktu urodzenia, aktu małżeństwa;

 

4. inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku (np. nieważny paszport polski, książeczka wojskowa wydana przez władze polskie, nieważny polski dowód osobisty, zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym, poświadczenie obywatelstwa polskiego rodzica, akt zmiany imienia bądź nazwiska, akt nabycia obywatelstwa obcego);

 

5. w przypadku, gdy wnioskodawca dokonał zmiany imienia lub nazwiska dokument potwierdzający zmianę;

 

6. Pełnomocnictwo do doręczeń

 

7. Dokument potwierdzający charakter pobytu na terenie Włoch, np. zaświadczenie o zameldowaniu, włoska carta d’identità, umowa o pracę, itp.

 

 

Dodatkowe uwagi:

 

Dokumenty załączane do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałami w konsulacie RP.

 

Dokument wydany w języku obcym składa się wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Polsce albo poświadczonym przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Akty stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych oraz dokumenty tożsamości nie wymagają tłumaczenia

 

W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.

 

Opłata za poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego przez wojewodę wraz z doręczeniem decyzji wynosi 80 euro.