Przywrócenie obywatelstwa

PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 

Dotyczy osób, które utraciły obywatelstwo polskie przed dniem 1.01.1999r. Cudzoziemcy, którzy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie, mają prawo do jego przywrócenia po spełnieniu warunków przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 o obywatelstwie polskim (DZ. U. z 2012r., poz. 161).

 

Cudzoziemcowi przywraca się obywatelstwo polskie na jego wniosek, jeśli utracił je przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie:

 

1. art. 11 lub 13 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 7, poz. 44, z późn. zm.7)

2. art. 11 lub 12 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 25)

3. art. 13, 14 lub 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z późn. zm.8)

 

Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który:

1. w okresie: 01.09.1939-08.05.1945 dobrowolnie wstąpił do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników lub przyjął urząd publiczny w służbie tych państw

2. działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka

 

Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi również wówczas, jeżeli stanowi to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Osoba zamieszkująca poza terytorium RP składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego do ministra właściwego do spraw wewnętrznych za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Przywrócenie obywatelstwa następuje w formie decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się osobiście w konsulacie.

 

Należy złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego

2. Dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo

3. Dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeśli takie nastąpiły

4. Posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego

5. Fotografię osoby objętej wnioskiem

6. Pełnomocnictwo do doręczeń

7. Dokument potwierdzający charakter pobytu na terenie Włoch, np. zaświadczenie o zameldowaniu, włoska carta d’identità, umowa o pracę, itp.

 

Uwagi dodatkowe:

Dokument wydany w języku obcym składa się wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Polsce albo poświadczonym przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata za złożenie wniosku przez Konsula: 40 euro.