Zrzeczenie obywatelstwa

ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 

Obywatel polski, który zrzeka się obywatelstwa polskiego, traci obywatelstwo polskie po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Prezydent RP może wyrazić obywatelowi polskiemu, na jego wniosek, zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Wniosek do Prezydenta RP o zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się za pośrednictwem konsula lub wojewody.

Wniosek powinien zostać złożony osobiście w konsulacie lub korespondencyjnie z urzędowo poświadczonym podpisem.

 

Należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek do Prezydenta RP wraz ze zdjęciem, wypełniony w języku polskim
 2. Oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego - sporządzone własnoręcznie w języku polskim, złożony na oświadczeniu podpis musi zostać poświadczony przez konsula;
 3. Dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania (wydany przez właściwy organ państwa, którego jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje);
 4. Pisemne oświadczenie wnioskodawcy sporządzone w języku polskim, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe, podpis na oświadczeniu musi zostać poświadczony przez konsula;
 5. Poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i polskie obywatelstwo wnioskodawcy (pierwsza strona z nazwiskiem);
 6. Odpis aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego (oryginał);
 7. Odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego lub Sąd (oryginał);
 8. Życiorys - sporządzony własnoręcznie w języku polskim i podpisany;
 9. Aktualna fotografia formatu paszportowego.
 10. Pełnomocnictwo do doręczeń
 11. Dokument potwierdzający charakter pobytu na terenie Włoch, np. zaświadczenie o zameldowaniu, włoska carta d’identità, umowa o pracę, itp.

Uwagi dodatkowe:

 

Dokument wydany w języku obcym składa się wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Polsce albo poświadczonym przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojewoda i konsul przekazują Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wniosek o zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z wymaganymi dokumentami.

Opłata za złożenie wniosku przez Konsula: 300 euro.

Opłata za doręczenie postanowienia o zgodzie na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego : 60 euro.