Opłaty konsularne

Opłaty za czynności konsularne

Opłaty konsularne przyjmowane są w gotówce w kasie Konsulatu, albo wnosi się je (przed wykonaniem czynności konsularnej) przekazem pocztowym („vaglia postale") lub przelewem bankowym na konto Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie (dotyczy tylko przelewów spoza Włoch - prosimy indywidualnie o kontakt z Urzędem).

Taryfa opłat za czynności konsularne

w walucie: EUR obowiązuje od 01.05.2013

podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z dn. 30.04.2013 poz. 522)

 

Pozycja

Rodzaj czynności

Wysokość opłaty w €

1

 2

 3

1. Czynności paszportowe

1.01

Wydanie paszportu

110

1.02

Wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia

70

1.03

Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która nie ukończyła 70 roku życia

15

1.04

Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach osobie, która ukończyła 18, a nie ukończyła 70 lat

40

1.05

Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach małoletniemu

30

1.06

Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która ukończyła 70 lat

0

1.07

Wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

330

1.08

Wydanie małoletniemu do 13 roku życia nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez  opiekuna osoby małoletniej

210

2. Czynności w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego

2.01

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego

360

2.02

Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego

40

2.03

Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie

80

2.04

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

360

2.05

Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161)

30

2.06

Wykonanie innych czynności w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego

30

3. Czynności wizowe

3.01

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

60

3.02

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

60

3.03

Przyjęcie odwołania od decyzji o odmowie wydania wizy dla członka rodziny obywatela Unii Europejskiej w rozumieniu art. 2 pkt 4 w związku z pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie i wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.)

0

3.04

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego

20

4. Inne czynności wykonywane w sprawach cudzoziemców

4.01

Przyjęcie i opracowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wraz z doręczeniem decyzji o udzieleniu przez wojewodę zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

200

4.02

Doręczenie decyzji o udzieleniu przez wojewodę zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

120

4.03

Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży cudzoziemca

90

4.04

Wydanie tymczasowego dokumentu podróży określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4–11)

30

5. Zaświadczenia i zezwolenia

5.01

Uzyskanie i doręczenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

60

5.02

Wydanie zaświadczenia zezwalającego na przywóz broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przewóz broni w tranzycie

60

5.03

Wydanie zaświadczenia zezwalającego na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich

50

5.04

Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 5.01–5.03 taryfy opłat konsularnych

30

6. Legalizacje, uwierzytelnienia, tłumaczenia, czynności notarialne

6.01

 Legalizacja dokumentu

30

6.02

 Uwierzytelnienie dokumentu

30

6.03

 Legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu (legalizacja pełna)

60

6.04

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

90

6.05

Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

30

6.06

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych

30

6.07

Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu

60

6.08

 Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu

30

6.09

Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

30

6.10

Poświadczenie daty okazania dokumentu, w tym faktury, rachunku lub świadectwa pochodzenia

30

6.11

Sporządzenie aktu notarialnego

120

6.12

Wykonanie innej czynności notarialnej

30

6.13

Potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP

0

7. Czynności w sprawach dotyczących stanu cywilnego

7.01

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska małżonków i ich dzieci, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń, przekazanie dokumentacji do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa

500

7.02

Przygotowanie dokumentacji związanej z wpisaniem zagranicznego dokumentu dotyczącego stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie

50

7.03

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

50

7.04

Przygotowanie dokumentacji związanej z wydaniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą wraz z doręczeniem przedmiotowego zaświadczenia

50

7.05

Przeprowadzenie procedury uznania ojcostwa i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

50

7.06

Wykonanie innej czynności z zakresu spraw dotyczących stanu cywilnego

30

7.07

Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

30

8. Czynności spadkowe i majątkowe

8.01

Zainkasowanie i przekazanie do kraju należności uzyskanych z tytułu roszczeń majątkowych lub praw do spadku

5%

wartości netto

8.02

Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, z zaangażowaniem przez niego miejscowego adwokata

8%

wartości netto

8.03

 Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, bez zaangażowania przez niego miejscowego adwokata

15%

wartości netto

9. Czynności z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej

9.01

Wystawienie lub przedłużenie tymczasowego świadectwa przynależności statku (świadectwo o banderze)

240

9.02

Legalizacja umowy o przeniesienie prawa własności statku

900

9.03

Sporządzenie protokołu wypadku morskiego lub wypadku w żegludze śródlądowej

300

9.04

Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego

300

9.05

Wystawienie, przedłużenie lub uzupełnienie książeczki żeglarskiej

50

9.06

Wystawienie lub przedłużenie ważności certyfikatu bezpieczeństwa statku

200

9.07

Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

40

10. Inne czynności

10.01

Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na wniosek osoby przebywającej za granicą

30

10.02

Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju dokumentu (z wyjątkiem papierów wartościowych), wraz z jego ewentualną legalizacją, na wniosek osób fizycznych lub prawnych nadesłany z kraju na adres urzędu konsularnego

30

10.03

Dokonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od opłaty za wykonywaną czynność konsularną oraz od zwrotu poniesionych wydatków

90

10.04

Dokonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

30

10.05

Przekazanie korespondencji do kraju drogą urzędową

20

10.06

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie numeru PESEL wraz z doręczeniem decyzji

20

10.07

Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

50

10.08

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie Karty Polaka

0