Paszporty dla dorosłych

PASZPORTY BIOMETRYCZNE DLA DOROSŁYCH

 

Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

Paszport zawiera dane biometryczne (wizerunek twarzy oraz odciski palców), które są umieszczone w dokumencie w formie elektronicznej. Odciski palców pobierane są w konsulacie za pomocą elektronicznego urządzenia.

Zgodnie z ustawą złożenie wniosku o dokument paszportowy oraz jego odbiór odbywa się osobiście w konsulacie w Mediolanie. Przy odbiorze weryfikowane są odciski palców. Przy odbiorze należy przedłożyć dotychczas posiadany dokument paszportowy. W sytuacjach szczególnych i na podstawie pisemnego podania osoby wnioskującej możliwe jest wysłanie dokumentu paszportowego pocztą.

Paszporty drukowane są centralnie w Polsce. W związku z tym czas oczekiwania na wydanie paszportu przez konsula wynosi około 2 miesięcy.

W przypadku konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości w okresie oczekiwania na paszport istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego z okresem ważności do 12 miesięcy.

 

PASZPORTY TYMCZASOWE DLA DOROSŁYCH

 

Paszporty tymczasowe z okresem ważności do 12 miesięcy konsul wydaje obywatelom polskim :

  • przebywającym za granicą na powrót do miejsca stałego pobytu,
  • w nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • w nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
  • którzy oczekują na wydanie paszportu.

Zgodnie z ustawą złożenie wniosku o dokument paszportowy oraz jego odbiór odbywa się osobiście w konsulacie w Mediolanie lub podczas dyżurów konsularnych (np. w Bolonii, w Turynie). Przy odbiorze należy przedłożyć dotychczas posiadany dokument paszportowy. W sytuacjach szczególnych i na podstawie pisemnego podania osoby wnioskującej możliwe jest wysłanie dokumentu paszportowego pocztą. Okres oczekiwania na paszport wynosi 2 tygodnie w trybie normalnym, 3 dni w trybie ekspresowym. Podane okresy nie odnoszą się do wniosków złożonych podczas dyżurów konsularnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PASZPORT BIOMETRYCZNY I PASZPORT TYMCZASOWY:

 

1. Czytelnie wypełniony w języku polskim i podpisany wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego – DO POBRANIA W KONSULACIE

 

  • W punkcie 6. formularza wniosku należy wpisać aktualny adres we Włoszech, natomiast w punkcie 7. - ostatnie miejsce zameldowania / zamieszkania w Polsce.
  • W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport biometryczny i tymczasowy w oczekiwaniu na biometryczny należy wypełnić dwa wnioski.

2. Dotychczas posiadany polski dokument paszportowy.

W przypadku osób, które nie miały paszportu lub, których paszport stracił ważność - ważny polski dowód osobisty (dotyczy osób, które mają obowiązek posiadania dowodu osobistego). W przypadku utraty paszportu lub dowodu osobistego należy złożyć protokół zgłoszenia z policji (w języku włoskim denuncia di furto/di smarrimento). W uzasadnionych wypadkach (np. długotrwałego pozostawania bez dokumentów poświadczających polskie obywatelstwo) konsul może żądać przedłożenia decyzji właściwego wojewody w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.

 

3. Jedną kolorową fotografię (w przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy- 2 fotografie) – o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, na białym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 

Dla osób, które ze względów zdrowotnych (np. częściowy paraliż lub przykurcz mięśni twarzy, zmiany pourazowe) dopuszczalne są odstępstwa od wymogu otwartych oczu oraz zamkniętych ust;

  • Istnieje także możliwość dołączenia fotografii przedstawiającej osobę:
  • w okularach z ciemnymi szkłami - należy wówczas przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • z nakryciem głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - należy wówczas przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Odpisy aktów stanu cywilnego:

Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (oryginał), w przypadku ubiegania o dokument paszportowy przez osoby nieposiadające numeru PESEL.

Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa (oryginał) składa się w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. rozbieżności w danych osobowych) konsul może zażądać przedłożenia odpisów aktów stanu cywilnego w innych niż wymienione powyżej okolicznościach.

 

5. W przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 26 lat - zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt kontynuowania nauki, stanowiące podstawę przyznania opłaty ulgowej.

 

UWAGI DODATKOWE:

 

W postępowaniu paszportowym wykorzystane mogą być tylko polskie akty stanu cywilnego. Zagraniczne akty urodzenia i małżeństwa podlegają więc - przed złożeniem wniosku o paszport - umiejscowieniu we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Umiejscowienie i jednocześnie uzyskanie polskich aktów stanu cywilnego można zlecić konsulowi.

 

Do wniosku o wydanie paszportu musi być wpisany numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL). Numer ten (11-cyfrowy) jest wpisany w dowodzie osobistym. W przypadku braku numeru PESEL możliwe jest wystąpienie o jego nadanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem konsula (konieczne jest wówczas przedłożenie polskiego odpisu aktu urodzenia). Dopiero po nadaniu numeru PESEL możliwe będzie przyjęcie wniosku o wydanie paszportu.

 

O nadanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkałych za granicą, w związku ze sprawą paszportową - występuje konsul. W takich przypadkach nie pobiera się opłaty za tę czynność (uwaga: nadanie numeru PESEL w innych sprawach niż sprawa wydania paszportu odbywa się w innym trybie). W celu tym należy złożyć odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (i odpowiednio - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa).

Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

Dotyczy to również dzieci urodzonych i zamieszkujących za granicą, których rodzice lub przynajmniej jedno z rodziców posiadają obywatelstwo polskie.

Nie należy w tej sprawie zwracać się do organów gmin w Polsce, gdyż jedynym właściwym organem do wystąpienia o nadanie numeru PESEL do sprawy paszportowej jest konsul.

 

PASZPORTY BIOMETRYCZNE DLA DOROSŁYCH

Okres ważności - 10 lat
Czas oczekiwania – około 2 miesięcy
Koszt – 110 euro


Wymagane dokumenty :
1. Wypełniony i podpisany wniosek (do pobrania w konsulacie).
2. Dotychczas posiadany polski dokument paszportowy.
3. Jedną kolorową fotografię (w przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy- 2 fotografie)

Wzór wypełnionego i podpisanego wniosku

 

paszportdoroslykruk1
 
paszportdoroslykruk2
 
Wzór zdjęcia do paszportu

paszportdladoroslychzdjecie