Wniosek o nadanie numeru pesel

 
Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) jest to symbol cyfrowy, przyznawany w Polsce indywidualnym osobom. Numer ten składa się zawsze z 11 cyfr. Jest niezbędny przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego (w Polsce) lub o wydanie paszportu (w Polsce lub zagranicą).
 
O nadanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkałych za granicą, w związku ze sprawą paszportową - występuje konsul. W takich przypadkach nie pobiera się opłaty za tę czynność (uwaga: nadanie numeru PESEL w innych sprawach niż sprawa wydania paszportu odbywa się w innym trybie).

Osoby, które nie posiadają tego numeru lub nie mają pewności, czy numer ten był im nadany, są proszone w celu jego nadania o dołączenie do kwestionariusza paszportowego:

- odpisu polskiego aktu urodzenia

- odpisu polskiego aktu małżeństwa (wymóg przedłożenia aktu małżeństwa dotyczy osób, które zawierały związek małżeński w Polsce lub zagranicą - w przypadku osób, które zawarły związek małżeński zagranicą, konieczna jest rejestracja zagranicznego aktu małżeństwa w USC w Polsce)

 

Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

Dotyczy to również dzieci urodzonych i zamieszkujących za granicą, których rodzice lub przynajmniej jedno z rodziców posiadają obywatelstwo polskie.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na której znajdziecie Państwo pełną informację o numerze PESEL i procedurze jego nadawania.

https://www.msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/centralne-rejestry-pan/13148,PESEL.html

 

Wniosek o nadanie numeru pesel

Czas oczekiwania:
- około 7 dni

Opłata:
- w związku ze sprawą paszportową nie pobiera się opłat

Wymagane dokument:
1. Wypełniony wniosek (do pobrania w konsulacie).
2. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia, lub odpowiednio - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa.

Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL:

NadanieNumeruPESEL1

NadanieNumeruPESEL2