Poświadczenia dokumentów, pełnomocnictwa

Konsul poświadcza:

 

  • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  • własnoręczność podpisu;
  • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu
  • datę okazania dokumentu

 

Poświadczenie własnoręczności podpisu

 

Konsul, na wniosek zainteresowanego, uwierzytelnia dokument poprzez urzędowe poświadczeniu autentyczności umieszczonego na dokumencie podpisu autora dokumentu. Koszt takiej czynności wynosi 30 euro. 

Autor dokumentu musi w tym celu stawić się osobiście przed konsulem i w jego obecności złożyć podpis na dokumencie oraz okazać swój ważny dokument tożsamości z fotografią (paszport lub dowód osobisty). Uwierzytelnienia podpisu można dokonać również przed notariuszem. Konsul może pomagać w przygotowaniu i redagowaniu oświadczeń stron i dokonywać ich poświadczeń. Poświadczenia te maja w zasadzie charakter poświadczeń własnoręczności podpisów.

 

Uwaga:

 

Konsul nie poświadcza własnoręczności podpisów pod dokumentami niespełniającymi warunków dopuszczenia do obrotu tak ze względu na cechy formalne (np. nieczytelność), jak elementy treści (np. sprzeczność z prawem, niejasność).

 

PEŁNOMOCNICTWO DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI.

 

Konsul nie poświadczy własnoręczności podpisu na pełnomocnictwie dotyczącym przeniesienia własności nieruchomości bądź innych ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (np. pełnomocnictwie do sprzedaży lub kupna mieszkania, domu, działki etc.) z uwagi na treść art. 99 para. 1 Kodeku Cywilnego, który wymaga, aby przedmiotowe pełnomocnictwo sporządzone było w formie aktu notarialnego. Konsulat Generalny RP w Mediolanie nie ma kompetencji do sporządzania aktów notarialnych na terytorium Republiki Włoskiej.

Z uwagi na art. 99 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.; patrz treść artykułu poniżej) pełnomocnictwa dotyczące przeniesienia praw do nieruchomości (działki budowlane, budynki, mieszkania stanowiące odrębną nieruchomość), należy sporządzić w formie aktu notarialnego.

Art. 99. § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

 

 

Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

 

 

Konsul poświadcza pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu w razie stawiennictwa tej osoby w konsulacie i okazania ważnego dokumentu tożsamości z fotografia (paszport lub dowód osobisty). Konsul może również poświadczyć, ze dana osoba zamieszkuje lub przebywa czasowo w określonym miejscu, jeżeli zainteresowany przedstawi na to odpowiednie dowody.

Data okazania dokumentu Konsul poświadcza na okazanym dokumencie datę, a na zadanie stron również godzinę i minutę okazania tego dokumentu, poprzez umieszczenie stosownej pieczęci, po uprzednim ustaleniu tożsamości osoby zainteresowanej na podstawie ważnego dokumentu (paszportu lub dowodu osobistego). Poświadczany dokument musi spełniać wymogi dopuszczenia go do obrotu prawnego.