Zaświadczenie o niekaralności

Konsul może wydawać obywatelom polskim zaświadczenia przewidziane w przepisach prawa polskiego, wyłącznie w zakresie swoich kompetencji. Konsul nie może wydawać dokumentów, które nie mają umocowania w przepisach.

 

 

Zaświadczenie o niekaralności - „Certificato penale”

 

 

Zaświadczenie o niekaralności (Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, po włosku określane jako „Certificato penale”) można uzyskać za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie pod warunkiem osobistego stawiennictwa w Konsulacie lub na wyjazdowym dyżurze konsularnym i po przedłożeniu wypełnionego i podpisanego wniosku (można go uzyskać także na miejscu) oraz ważnego dokumentu tożsamości (dokument paszportowy lub dowód osobisty).

 

Zainteresowana osoba winna uiścić także opłatę konsularną w wysokości 60 euro (w tym zawiera się opłata za ewentualną przesyłkę).

 

Od chwili złożenia w urzędzie wymaganych dokumentów oraz uiszczenia opłaty konsularnej uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego trwa około 4 tygodni.

 

 

UWAGA: w związku z przystąpieniem RP do Konwencji Haskiej z dnia 15 października 1961r., znoszącej wymóg legalizacji dyplomatycznej i konsularnej zagranicznych dokumentów urzędowych, Konsulat Generalny RP w Mediolanie nie legalizuje, otrzymanego za pośrednictwem urzędu, zaświadczenia o niekaralności. Aby ten dokument był zalegalizowany, czego wymagają władze włoskie, należy go opatrzyć klauzulą „Apostille”.

 

Organem uprawnionym do poświadczania dokumentów klauzulą „Apostille” w Polsce jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie.

 

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

Departament Konsularny, Wydział Legalizacji Dokumentów

Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa

tel.: +48 22 5239463 lub +48 22 5239128

Poświadczanie dokumentów w MSZ odbywa się w dni robocze w godzinach 9.00-13.00.

 

UWAGA: Konsulat Generalny RP w Mediolanie nie pośredniczy w uzyskaniu klauzuli „Apostille” na zaświadczeniu o niekaralności.