Zezwolenie na przewóz zwłok

Zezwolenie na Przewóz Zwłok

 

Zezwolenie konsularne na przewóz zwłok (prochów) do kraju jest dokumentem niezbędnym do sprowadzenia do kraju trumny (urny) zawierającej szczątki obywatela polskiego zmarłego za granicą.

W związku ze zniesieniem obowiązku pieczętowania trumien/urn przez konsulat pieczęcią lakową, zezwolenie może być wydane nawet bez ich przywożenia do urzędu, wyłącznie na podstawie kompletnej dokumentacji potwierdzającej zgodę władz włoskich na wywóz zwłok/prochów oraz władz polskich na ich wwóz. Koszt zezwolenia konsularnego wynosi 50 euro.

 

 

Wymagane dokumenty wydawane przez władze polskie:

 

  • zezwolenie na pochowanie zwłok na cmentarzu w Polsce, wydane w formie decyzji administracyjnej przez Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca pochówku w kraju. Zezwolenie jest wydawane na wniosek członków rodziny lub upoważnionych przez nich osób i powinno być niezwłocznie po otrzymaniu przesłane faksem na numer Konsulatu: +39 02 48020345. Zezwolenie to jest wydawane na podstawie powiadomienia przesyłanego do Polski przez konsulat. Jego przesłanie do konsulatu jest warunkiem zakończenia procedury we Włoszech.

 

Wymagane dokumenty wydawane przez władze włoskie:

 

  • zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu (w przypadku zgony z powodu choroby zakaźnej, sprowadzenie zwłok do kraju jest zabronione);
  • oryginał wielojęzycznego odpisu aktu zgonu wydanego przez włoski Urząd Stanu Cywilnego;
  • zaświadczenie włoskich służb sanitarnych (USL), potwierdzające, że ciało zostało zamknięte hermetycznie w metalowej skrzyni wyłożonej warstwą substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm lub zaświadczenia o kremacji i zamknięciu urny z prochami;
  • zezwolenie Urzędu Miasta/Gminy na wywóz zwłok (urny) za granicę (passaporto mortuario). Jeśli zgon nie nastąpił z przyczyn naturalnych, wydanie tego zezwolenia jest uwarunkowane pisemną zgodą Prokuratora.

 

Przewóz zwłok do Polski wymaga zaangażowania koncesjonowanej firmy zajmującej się międzynarodowym transportem zmarłych. Przewozu urny zawierającej spopielone szczątki zmarłego może dokonać każda osoba, także publicznymi środkami transportu.

Wszystkie koszty związane z przewozem zwłok (prochów) do kraju ponosi osoba decydująca o pochówku w kraju. Konsulat nie ma możliwości pokrycia lub zaliczkowego opłacenia kosztów transportu zwłok i czynności wykonywanych przez urzędy włoskie.

W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów transportu zwłok, ciało zmarłego może zostać pochowane na cmentarzu komunalnym we Włoszech, na koszt miejscowych władz.