Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska

Informacja o zmianie nazwiska lub imienia za pośrednictwem konsula

 

Osoby zamieszkałe za granicą mogą wystąpić za pośrednictwem Konsula do dowolnego urzędu stanu cywilnego w Polsce z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska. Wniosek (formularz) składa się osobiście po przedstawieniu do wglądu dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub dokument paszportowy).

 

Jeżeli zmiana nazwiska jednego z rodziców ma się rozciągać na jego małoletnie dzieci, to do wniosku należy dołączyć:

  • zgodę drugiego z rodziców, chyba, że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje;
  • zgodę dziecka, jeżeli w chwili zmiany nazwiska będzie miało ukończone 13 lat.

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

 

Opłata za wykonanie niniejszej czynności konsularnej wynosi 30 euro i nie obejmuje wydobycia z Polski odpisu zupełnego aktu urodzenia z adnotacją o zmianie imienia lub nazwiska, po pozytywnej decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce. Za takowe wydobycie pobierana jest dodatkowa opłata konsularna w wysokości 30 euro.

 

Czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku i uzyskanie decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce wynosi około trzech miesięcy.

Opłata konsularna:
– 30 euro

Wymagane dokumenty:
1. Polski dokument stwierdzający tożsamość - dowód osobisty lub dokument paszportowy
2. Wniosek

Jeżeli zmiana nazwiska jednego z rodziców ma się rozciągać na jego małoletnie dzieci, to do wniosku należy dołączyć:
  • zgodę (formularz) drugiego z rodziców, chyba, że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje;
  • zgodę dziecka, jeżeli w chwili zmiany nazwiska będzie miało ukończone 13 lat.

Wniosek o zmianę nazwiska:

WniosekOZmianeNazwiska1

WniosekOZmianeNazwiska2

Wyrażenie zgody przez drugiego rodzica:

WyrazenieZgodyPrzezRodzica

Wyrażenie zgody przez dziecko:

WyrazenieZgodyPrzezDziecko