Małżeństwo we Włoszech

Obywatele polscy zamieszkali za granicą mogą zawrzeć związek małżeński przed włoskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego lub Konsulem Polskim. Konsul może udzielić ślubu wyłącznie obywatelom polskim.

 

ŚLUB PRZED KONSULEM

 

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie, powinny zgłosić ten fakt przynajmniej 2 miesiące wcześniej i przedstawić następujące dokumenty:

 • polski dokument stwierdzający tożsamość (paszport lub dowód osobisty),
 • polski odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo z dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa ,
 • pisemne zapewnienie, przewidziane w art. 76 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.), że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed Kierownikiem USC w Polsce lub, w przypadku osób przebywających za granicą, przed Konsulem RP co najmniej miesiąc (31 dni) przed planowanym terminem ślubu,
 • dokumenty tożsamości dwóch świadków.

 

Dowodem ustania małżeństwa jest:

 • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód, albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

 

Dowodem unieważnienia małżeństwa jest:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa.

 

Dowodem nieistnienia małżeństwa jest:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.


Oświadczenie złożone przed Konsulem o wstąpieniu w związek małżeński przesyłane jest do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla Dzielnicy Śródmieście miasta Warszawy. Na tej podstawie Urząd Stanu Cywilnego sporządza akt małżeństwa.

 

Opłata konsularna za przygotowanie dokumentacji w sprawie zawarcia związku małżeńskiego przed Konsulem oraz zorganizowanie uroczystości wynosi 500 euro. Informacje o sposobie uiszczenia opłaty znajdują się w zakładce Opłaty konsularne.

 

ŚLUB PRZED WŁOSKIM URZĘDNIKIEM STANU CYWILNEGO

 

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński we włoskim Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) powinny zwracać się o informacje dotyczące dokumentów koniecznych do zawarcia związku małżeńskiego do włoskich Urzędów Stanu Cywilnego (Ufficio di Stato Civile) przy Urzędach Miast/Gmin (Comune).

 

Jedyną formalnością związaną z zawarciem przez obywatela polskiego ślubu za granicą załatwianą za pośrednictwem Konslatu jest uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (nulla osta al matrimonio). Do zawarcia związku małżeńskiego we włoskim USC, jak i do uzyskania ww. zaświadczenia niezbędne jest posiadanie ważnego polskiego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub dokument paszportowy).

 

Poza granicami kraju zaświadczenie wydawane jest przez Konsula. Dokument ten można też uzyskać osobiście w dowolnym USC w Polsce.

W celu uzyskania od Konsula zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, należy przedstawić ważny polski dokument tożsamości oraz złożyć następujące dokumenty:

 • polski odpis aktu urodzenia;
 • w przypadku osób które zawierały wcześniej związek małżeński dowód ustania małżeństwa, czyli odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub unieważnieniu, albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu polskiego o unieważnieniu małżeństwa lub ustalającego nieistnienie małżeństwa albo odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego małżonka;
 • pisemne zapewnienie o braku znajomości okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zgodnie z art. 76, ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.)
 • podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

 

Opłata konsularna za wydanie zaświadczenia wynosi 50 euro, za sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia na język włoski 30 euro i o ile osoba zainteresowana wnosi o odesłanie dokumentu na wskazany adres – dodatkowo 10 euro. Jeżeli wydanie zaświadczenia oraz wykonanie tłumaczenia mają być wykonane w trybie ekspresowym (tego samego dnia), opłata dodatkowa wynosi 60 euro.

 

Osoby, które uzyskały zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo bez pośrednictwa Konsulatu, mogą zgłosić się w celu sporządzenia lub sprawdzenia i poświadczenia przez Konsula tłumaczenia. Opłata konsularna za sporządzenie lub sprawdzenie i poświadczenia przez konsula tłumaczenia wynosi 30 euro lub 60 euro, jeśli czynność ma być wykonana w trybie ekspresowym (tego samego dnia).

ŚLUB PRZED KONSULEM

Konsul może udzielić ślubu wyłącznie obywatelom polskim.

Czas oczekiwania:
– chęć zawarcia związku małżeńskiego przed Konsulem należy zgłosić 2 miesiące wcześniej

Opłata konsularna:
– 500 euro

Wymagane dokumenty:
 • polski dokument stwierdzający tożsamość (paszport lub dowód osobisty),
 • polski odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo z dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa ,
 • pisemne zapewnienie, przewidziane w art. 76 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.), że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed Kierownikiem USC w Polsce lub, w przypadku osób przebywających za granicą, przed Konsulem RP co najmniej miesiąc (31 dni) przed planowanym terminem ślubu (formularz),
 • dokumenty tożsamości dwóch świadków.

ŚLUB PRZED WŁOSKIM URZĘDNIKIEM STANU CYWILNEGO

Jedyną formalnością związaną z zawarciem przez obywatela polskiego ślubu za granicą załatwianą za pośrednictwem Konsulatu jest uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (nulla osta al matrimonio). Szczegóły znajdą Państwo po lewej stronie.

PodanieOWydanieZaswiadczeniaOZdolnosciPrawnejDoZawarciaZwiazkuMalzenskeigo

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Zapewnienie 1 Zapewnienie 2 Zapewnienie 3 Zapewnienie 4 Zapewnienie 5 Zapewnienie 6 Zapewnienie 7 Zapewnienie 8 Zapewnienie 9