Umiejscowienie wyroku rozwodowego sądu zagranicznego w Polsce

Uznawanie wyroków rozwodowych

 

Uznanie włoskiego wyroku rozwodowego w Polsce i wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwodzie

 

Wyrok wydany po wejściu Polski do UE - możliwość jego rejestracji za pośrednictwem Konsulatu

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady (WE) 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 oraz w związku z nowelizacją przepisów art. 1145-1149 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, wprowadzona została zasada, iż orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa.

 

Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w Republice Włoskiej w postępowaniu zakończonym po 01 maja 2004 roku następuje poprzez jego umiejscowienie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, w którym został zarejestrowany akt małżeństwa.

 

Wyrok rozwodowy wydany przez sąd włoski można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego za pośrednictwem Konsulatu. Koszt rejestracji wynosi 50, - euro.

 

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dokumentu tożsamości,
  • podanie o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego/wpisanie wzmianki o rozwodzie do aktu małżeństwa do Kierownika właściwego USC,
  • oryginał orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności lub zaświadczeniem sądu włoskiego, że orzeczenie jest ostateczne i obowiązujące we Włoszech,
  • oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy sąd włoski na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 (artykuł 39)
  • oryginały tłumaczeń orzeczenia i świadectwa na język polski, sporządzonych przez tłumacza przysięgłego. Jeśli tłumaczenie jest sporządzone przez miejscowego tłumacza we Włoszech potrzebne jest poświadczenie tłumaczenia w Konsulacie. Tłumaczenie przysięgłe dokonane Polsce nie wymaga poświadczenia.

 

Osoba może również w inny sposób zarejestrować włoski wyrok rozwodowy:

1. udać się bezpośrednio do USC w Polsce albo,
2. upoważnić w Konsulacie osobę, która dokona umiejscowienia aktu w imieniu osoby mającej w tym interes prawny albo,
3. przesłać listem poleconym do wybranego USC (najlepiej do tego, w którym jest zarejestrowany akt małżeństwa) przedmiotowy wniosek wraz z pełną dokumentacją (jw.), co każdorazowo powinno być wcześniej uzgodnione z odpowiednim urzędem.

 

UWAGA!

 

Niemożliwe jest zarejestrowanie wyroku rozwodowego wydanego przez sąd włoski bez uprzedniego umiejscowienia w polskich księgach stanu cywilnego aktu małżeństwa zawartego we Włoszech. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby obu sprawom nadać bieg równocześnie. Oba wnioski należy zatem skierować do Konsulatu lub urzędu stanu cywilnego w Polsce, a w przypadku jeśli osoba nigdy nie mieszkała w Polsce do Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście.

Opłata konsularna:
– 50 euro

Wymagane dokumenty :
1. Kserokopia dokumentu tożsamości.
2. Podanie o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego/wpisanie wzmianki o rozwodzie do aktu małżeństwa do Kierownika właściwego USC.
3. Oryginał orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności lub zaświadczeniem sądu włoskiego, że orzeczenie jest ostateczne i obowiązujące we Włoszech.
4. Oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy sąd włoski na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 (artykuł 39)
5. Oryginały tłumaczeń orzeczenia i świadectwa na język polski, sporządzonych przez tłumacza przysięgłego. Jeśli tłumaczenie jest sporządzone przez miejscowego tłumacza we Włoszech potrzebne jest poświadczenie tłumaczenia w Konsulacie. Tłumaczenie przysięgłe dokonane Polsce nie wymaga poświadczenia.