Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa może nastąpić przed konsulem, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

 

Uznanie może dotyczyć dzieci małoletnich (do 18 roku życia) oraz poczętych – przed urodzeniem. Uznanie następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi oświadczy, że jest ojcem dziecka, a matka potwierdzi jednocześnie lub w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że jest on ojcem jej dziecka. Oświadczenia takie przed konsulem mogą złożyć osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Oświadczenie nie może być złożone, jeśli toczy się już postępowanie w tej sprawie przed innym organem. Nie może być również przyjęte, jeśli zachodzą wątpliwości co do pochodzenia dziecka – w szczególności: domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki.

 

UWAGA: Uznanie ojcostwa przez obywatela włoskiego przed konsulem obcego państwa nie wywołuje skutków prawnych na terenie Republiki Włoskiej – nie jest honorowane przez władze włoskie.

 

Opłata konsularna za uznanie ojcostwa przed konsulem wynosi 50 euro.

Uznanie ojcostwa może nastąpić przed konsulem, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

Opłata konsularna:
– 50 euro